• Lea Staal, Projektmedarbejder FRDK

Lupin nyder godt af samdyrkning med vårsæd viser nye økologiske forsøg.

SEGES Økologi udførte i sidste sæson flere forsøg, hvor forskellige bælgsædsplanter blev dyrket både i renbestand og sammen med vårsæd. Særligt lupin havde stor gavn af at blive dyrket sammen med korn. Dette er også set i en tysk undersøgelse.

Lupin i renbetand til højre og samdyrket med vårhvede til venstre. Fra forsøg ved Odder. Foto fra Hans Henrik Pedersen, 8. juli 2020


De danske forsøg

I en forsøgsserie blev lupin dyrket sammen med enten havre eller vårhvede. I forsøget med lupiner blev udsået 80 % af den anbefalede udsædsmængde af lupin blandet med 20 % af den anbefalede udsædsmængde af havre eller vårhvede.


De bedste resultater ses ved samdyrkning med smalbladede lupinsorter, fordi hvid lupin modner så sent, at kornafgrøderne mister udbytte og kvalitet. De tre sorter af smalbladet lupin har i gennemsnit af to forsøg givet et udbytte på 40,1 hkg pr. ha i renbestand. Det samlede udbytte i blandingerne er 58,2 hkg pr. ha, når smalbladet lupin er dyrket sammen med havre og 51,1 hkg pr. ha sammen med vårhvede, heraf er 24,8 henholdsvis 30,7 hkg pr. ha lupin. Vårhvede er den foretrukne blandingspartner, da havre konkurrerer hårdere mod lupinen. Resultater og sorter kan ses i tabellen nedenfor.

De tyske forsøg

I et tysk økologisk forsøg fra 2018 blev samdyrkning af lupin og korn testet på to lokaliteter. I dette forsøg er to typer af blå bitterlupin blandet med enten havre eller vårhvede med to forskellige udsædsmængder: En blanding med 20 % korn og 80 % lupin samt en blanding med 50 % korn og 100 % lupin. Forsøgene klarede sig generelt dårligt på vandlidende jord; mens der blev opnået gode resultater for samdyrkning på veldrænet jord. De følgende resultater er fra den veldrænede jord:


Generelt ligger det samlede udbytte i blandingerne på højde med eller højere end kornudbytterne i ren bestand. De samlede gennemsnitlige udbytter ligger på 47,8 hkg for 100 % lupin blandet med 50 % havre, 42,4 hkg for 80 % lupin blandet med 20 % havre og 30,9 hkg for 80 % lupin blandet med 20 % vårhvede. I dette forsøg er de bedste udbytter ved samdyrkning opnået ved en kombination af havre og den forgrenede lupinsort Boregine. En øgning af udsædsmængden fra 100 % til 150 % har kun givet et lille merudbytte og den mest effektive udsædsmængde er 20 % havre og 80 % lupin. Resultater og sorter kan ses i tabellen nedenfor.


SEGES økologi anbefaler vedr. samdyrkning af lupin

Dyrkning og samdyrkning af lupiner giver et højt proteinudbytte. Udvælg veldrænede marker, hvor ukrudtet er under kontrol og med lav kvælstofeftervirkning. Undgå at gøde med kvælstof. Udsædsmængden af lupin bør ligge på 80-100 % af den anbefalede udsædsmængde, og udsædsmængden af kornafgrøden bør være på 10-20 % af den anbefalede. For at fremme god modning på marken, kan du eventuelt bruge en lidt større andel af korn i blandingen tæt på markens kanter og ved læhegn.


Samdyrkning med andre bælgsædsarter

SEGES Økologi havde i 2020 også udlagt to forsøg, hvor flere forskellige bælgsædsarter blev udsået både i renbestand og i samdyrkning med vårhvede eller havre. Det blev opnået gode udbytter i et forsøg på lerjord i Østjylland. I et forsøg på Bornholm var udbytteniveauet lavt. En udfordring ved forsøgene var forskellige høsttidspunkter. Kikærterne blev høstet den 29. september og soyabønnerne kunne først høstes i november. De dyrkede bælgsædsarter var: hestebønne, markært, smalbladet lupin, hvid lupin, grøn og brun linse, kikært og sojabønne. Se resultater i oversigt over Landsforsøg og i webinar fra SEGES TV

Kilder

  • Bælgsæd - dyrking. Oversigt over Landsforsøg 2020, Afsnit om økologisk dyrkning side 270-274 (link, kræver abonnement)

  • SEGES Webinar: Potentialer og barrierer for øget produktion af bælgplanter til fødevarer, 7. december 2020 (se video)

  • Andrea Winterling, Johannes Uhl, Manuel Deyerler und Peer Urbatzka 2019: Ertrag von Blauer Lupine im Gemenge mit Getreide. I Mitteilungen der Gessellschaft für Pflantzenbauwissenschaften nr, 31, side 61-62 (link).

124 visninger
Udvalgte nyheder
Indlæg kommer snart
Bliv hængende...
Seneste nyheder
Arkiv

© FRDK, Foreningen for Reduceret jordbearbejdning i DanmarK
Industrivænget 22, 3400 Hillerød
CVR: 25057481