• Christian Hansen, specialkonsulent, SAGRO

Vigtige mål for efterafgrøder på sandjord

Denne artikel med anbefalinger om efterafgrøder på sandjord blev udsendt med FRDK nyhedsbrev nr. 17 i august.

Vårbyg og rug har trevlerod, der giver jordstruktur. Vikke og markært har rodknolde, der fikserer kvælstof Foto Christian Hansen SAGRO.

Vårbyg og rug har trevlerod, der giver jordstruktur. Vikke og markært har rodknolde, der fikserer kvælstof Foto Christian Hansen SAGRO.

SAGRO demonstrerer parceller med efterafgrøder på SAGROs forsøgsareal ved Gørding onsdag d. 11. oktober Se mere.

Følgende mål er vigtige for en god efterafgrøde på sandjord:

  • Effektiv

  • Billig

  • Artsvalg som giver sikker etablering uanset såtidspunkt

  • Artsvalg målrettet god top og rodudvikling

  • Vinterfaste arter

  • Blanding af arter for at få en varieret rodudvikling og roddybde

Effektiv: vælg de rigtige arter i en blanding, som gror hurtigt til. Efterafgrøden skal sørge for en god kulstof- og kvælstofdannelse, opsamle næringsstoffer og bekæmpe ukrudt. Ved undersåning i foråret skal efterafgrøden påvirke dæksæden mindst muligt. Snegle bekæmpelse og gødskning af efterafgrøden, hvor der er behov. Især på sandjord ser vi, at supplerende N-gødskning sikrer god etablering og dyb rodudvikling.

Billig: Der skal findes prisbillige arter som passer til sandjord, så omkostninger til udsæd og udsåning kan tilbagebetales i næste års afgrøde.

Artsvalg som giver sikker etablering uanset såtidspunkt: Ved undersåning er det vigtigt, at efterafgrøden ikke trykker dækafgrøden. Ved såning før høst er frøstørrelse og spirevillighed meget vigtig. Ved såning efter høst er arternes væksthastighed meget vigtig.

Artsvalg målrettet god top og rodudvikling: Blanding af kvælstoffiksering, trævlerod og evt. pælerod. Sandjord har normalt et tyndt muldlag, og roddybden er derfor begrænset. Derfor er arter med en god udvikling af trævlerod formodentlig vigtigere end pælerod for dannelsen af muld.

Vinterfaste arter: En grøn bro hen over vinteren er vigtig på sandjord, så nærringsstoffer fastholdes. Der er sædvanligvis gode muligheder for at nedvisne efterafgrøden i foråret i det pløjefri system.

Blanding af arter for at få en varieret rodudvikling og roddybde: Sandsynligvis er der også en økonomisk effekt af øget biodiversitet, som fremmer jordens mikroflora, mykorrhiza svampe, insekter, regnorme og mulddannelse.

Valg af arter ved før høst Vi så i 2016, at småfrøede arter som rødkløver, korsblomstrede arter og vikke spirede rimeligt på den grovsandede jord. Det var lige omvendt med korn, lupin, hestebønne og faktisk også græsfrø. Efterafgrødefrø udspredt før høst i dæksæden er meget usikker på grovsandet jord uden struktur. Hertil kommer de spredningstekniske udfordringer. Etablering med harve eller direkte såning

Hvordan ser det ud med harvning af eller direkte såning i efterafgrøden på sandjord i det pløjefri system? Det er de meget få - hvis overhovedet nogen - grovsandede jorder, hvor der er opbygget så god et kulstofindhold, at struktur og frugtbarhed af jorden er klar til eksperimenter i foråret med direkte såning i den nedvisnede efterafgrøde. De fleste grovsandede jorde er pakket så hårdt af de tunge høstmaskiner, at der er brug for en løsning med en smal tand. Men det er en erfaring, at dem, som har haft fokus på humusdannelse, sædskifte og minimal jordpakning, kan spare på både harvedybde og dieselforbrug.

Læs også:

Efterafgrøder på sandjord, Christian Hansen, FRDK nyt Sept. 2017 s. 13.

Udvalgte nyheder
Indlæg kommer snart
Bliv hængende...
Seneste nyheder
Arkiv

© FRDK, Foreningen for Reduceret jordbearbejdning i DanmarK
Industrivænget 22, 3400 Hillerød
CVR: 25057481